Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam praktijk: Psychologiepraktijk Tuinwijk
Naam regiebehandelaar: Martin Keuper
E-mailadres: info@martinkeuper.nl
KvK nummer: 30260212
Website: www.martinkeuper.nl
BIG-registraties: 50950789525
Overige kwalificaties: Psycholoog-NIP, practioner EMDR, hypnotherapeut NVVH, Master NLP
Basisopleiding: doctoraalexamen psychologie Rijksuniversiteit Utrecht + GZ psycholoog + Eerstelijnspsycholoog (NIP)
AGB-code praktijk: 94000159
AGB-code persoonlijk: 94000200
2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz
3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
Individuele of partnerrelatietherapie. Client-centered. Met een eigen mix van cognitieve therapie, systemisch werk, EMDR, kortdurende oplossingsgerichte therapie, self-relations therapy en hypnose en NLP. Door decennia-lange interesse in de plaats van religies in het leven van de mens, (nietwesterse) filosofie en martial arts is mijn manier van werken ook daardoor aangeraakt. Wat nu mindfulness heet is vanzelfsprekend belangrijk en welkom in mijn manier van werken. Belangrijke
aandachtsgebieden: traumaverwerking, behandeling van angst- en/of stemmingsstoornissen, steun bij psychosomatische klachten, begeleiding bij ernstige somatische ziekten, omgaan met verslavingen, veranderen van belemmerende overtuigingen, begeleiding van groeiprocessen in de levensloop, spiritualiteitsontwikkeling.
4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):
A.M. Keuper – BIG register GZ-psychologen 59050789525
5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
Anders: Utrechtse Psychologen Coöperatie u.a., Inge Land, www.ingeland.nl Huisartsencoöperatie HUS (Huisartsen Utrecht Stad) Huisartsenpraktijk Tuinwijk, Huisartsenpraktijk Vogelenbuurt, Antroposofische huisartsenpraktijk Therapeuticum Utrecht, Huisartsenpraktijk De Gaard, Gezondheidscentrum Lombok, Gezondheidscentrum Binnenstad, Psychiaterpraktijk GWC van den Berg, Phoenix Opleidingen TA-NLP Utrecht, Instituut voor Eclectische Psychologie Nijmegen, Indigo,
Utrecht, Altrecht Utrecht e.o., Praktijk voor Psychotherapie, Psychiatrie en Coaching Geny Visbach Utrecht, Inge Land-Familieopstellingen, Relatietherapie en Coaching Nijmegen, Etc.
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
Utrechtse Psychologen Coöperatie u.a., Huisartsencoöperatie HUS (Huisartsen Utrecht Stad), Huisartsenpraktijk Tuinwijk, Huisartsenpraktijk Vogelenbuurt, Antroposofische huisartsenpraktijk Therapeuticum Utrecht, Huisartsenpraktijk De Gaard, Gezondheidscentrum Lombok, Gezondheidscentrum Binnenstad, Phoenix Opleidingen TA-NLP Utrecht, Instituut voor Eclectische Psychologie Nijmegen, Indigo Utrecht, Altrecht Utrecht e.o., Praktijk voor Psychotherapie, Psychiatrie en Coaching Geny Visbach Utrecht, Inge Land – Familieopstellingen, Relatietherapie en Coaching Nijmegen. Fysiotherapiepraktijk Fysiotherapie Unlimited. G.E.P. Kramer, klassiek acupunturist. Etc.
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Het betreft verwijzers, doorverwijsadressen voor specifieke situaties, tweedelijns organisaties, etcetera. Maar ook collega’s en instituten die behulpzaam kunnen zijn in het behandel-/ontwikkelingstraject van de cliënt als ook van mijzelf.
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Men kan altijd 24/7 een bericht inspreken op mijn antwoordapparaat. Bij vakanties is er een vervangingsregeling. In noodgevallen buiten werktijd belt u de huisarts of de crisisdienst.
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Ja, welke: In geval van acute crisis overdag kan de Crisisdienst van Altrecht rechtstreeks gebeld worden. ’s Avonds en ’s nachts wordt de crisisdienst benaderd via de huisartsenpost.
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars
7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website en in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OVP-tarief gepubliceerd op mijn website en in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website en in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show die zijn gepubliceerd op mijn website en in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OVP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden http://martinkeuper.nl/tarieven-en-vergoedingen-in-de-generalistische-basis-ggz/
Link naar website met de behandeltarieven, OVP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow tarief: http://martinkeuper.nl/tarieven-en-vergoedingen-in-de-generalistische-basis-ggz/
8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie en Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: https://www.psynip.nl/beroepsethiek
9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij: https://www.lvvp.info/over-de-lvvp/lidmaatschap/klachtenregeling-voor-clienten
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
De geschillenregeling is hier te vinden: https://www.lvvp.info/over-de-lvvp/lidmaatschap/klachtenregeling-voor-clienten
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij : mevrouw Jorijn van Rhijn of mevrouw Nicoline Hoog Antink
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: Ja
II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling op mijn website www.martinkeuper.nl (en kunnen deze telefonisch opvragen).
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld:
Aanmelding per telefoon of per mail. Cliënt krijgt persoonlijk contact met mij, ik doe vervolgens ook de intake en de behandeling.
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid): Ja
13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: drs. A.M. Keuper, Generalistische Basis GGZ.
Kwalificatie Omschrijving: 9401 gz-psycholoog, Eerstelijnspsycholoog (NIP)
Gespecialiseerde ggz: Geen
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Soms is er overleg met de verwijzer (doorgaans huisarts/POHGGZ)
14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door drs. A.M. Keuper, Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog, 1e lijn
Gespecialiseerde ggz: Geen
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: drs. A.M. Keuper
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog, 1e lijn
Gespecialiseerde ggz: Geen
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling: Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Mijn communicatie over deze zaken doe ik voornamelijk mondeling. De algemene zaken heb ik beschreven in een praktijkinformatie document.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
In de loop van de behandeling wordt gemonitord met behulp van voortgangsbespreking, evaluatie, ROM, vragenlijsten.
14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROMgegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: Dit doe ik standaard aan het einde van de behandeling of van het zorgproduct. GB-GGZ zorgproducten zijn kortdurend hetgeen een vaste interval hiervoor niet rechtvaardigt.
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Ik meet de tevredenheid van mijn cliënten met behulp van de SRS (Session Rating Scale V.3.0 – Nederlandse Versie) aan het einde van de sessie.
15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen: Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt: Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt: Ja
16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals: Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS: Ja
III. Ondertekening
Naam: A.M. Keuper
Plaats: Utrecht
Datum: 20 september 2016
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld: Ja