Privacy

Vanaf 2014 willen zorgverzekeraars dat de diagnose, waarvoor u behandeld wordt, op de factuur vermeld wordt. Alleen als u daar middels een zogeheten privacyverklaring zoals opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bezwaar tegen maakt bent u daarvan vrijgesteld. De rechters van het College van Beroep voor het bedrijfsleven hebben de NZa opgedragen deze model-privacy-verklaring op  te stellen. De niet-ingevulde NZa-privacyverklaring krijgt u standaard van mij bij het eerste gesprek, zodat u zelf kunt afwegen of u er gebruik van maakt.

Als psycholoog heb ik een beroepsgeheim. Dit houdt in, dat ik zonder uw toestemming geen gegevens aan derden mag verstrekken. Het kan echter zinvol zijn dat ik de mogelijkheid heb mondeling of schriftelijk te overleggen met uw huisarts over de behandeling. Aangezien ik gebonden ben aan mijn beroepsgeheim, dient u daar, tenminste mondeling, toestemming voor te geven. Of u geen, of juist wel bezwaar heeft tegen overleg met uw huisarts zal ik in uw behandeldossier opnemen.

Ook voor informatieverstrekking aan dan wel overleg met andere hulpverleners of instanties dient u vooraf schriftelijk toestemming te geven.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

De AVG bevat nieuwe en strengere regels ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Het gaat zowel om gegevens die de praktijk van patiënten registreert als ook om gegevens van bijvoorbeeld personeel.

Eén van de belangrijkste wijzigingen is dat we vanaf 25 mei 2018 moeten kunnen aantonen dat we als praktijk op een juiste manier met persoonsgegevens omgaan.

De AVG is een Europese verordening  en daarom hogere wetgeving waaraan nationale wetten volgend moeten zijn.

De privacy verklaring van mijn praktijk vindt u hier.