Bescherming persoonsgegevens

Psychologiepraktijk Tuinwijk

drs. A.M. Keuper

eerstelijnspsycholoog, gz-psycholoog

Privacy verklaring ( versie mei 2018)

Psychologiepraktijk Tuinwijk, gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30260212, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe Psychologiepraktijk Tuinwijk met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

  1. Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychologiepraktijk Tuinwijk persoonsgegevens verwerkt:

a. (potentiële) patiënten;

b. bezoekers aan de praktijk van Psychologiepraktijk Tuinwijk;

c. bezoekers van de website van de praktijk, www.martinkeuper.nl ;

2. Verwerking van persoonsgegevens

Psychologiepraktijk Tuinwijk verwerkt persoonsgegevens die:

a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

Wij verwerken tot op heden en ook in 2021 geen gegevens die:

c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Psychologiepraktijk Tuinwijk zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

d. door camerabeelden bij een bezoek aan het pand van Psychologiepraktijk Tuinwijk zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld door video-opnames tijdens sessies of andere therapie-ondersteunende toepassingen.

3. Doeleinden verwerking

Psychologiepraktijk Tuinwijk verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

c. het verbeteren van de praktijkwebsite www.martinkeuper.nl;

d. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

4. Rechtsgrond

Psychologiepraktijk Tuinwijk verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

Psychologiepraktijk Tuinwijk kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychologiepraktijk Tuinwijk persoonsgegevens verwerken. Psychologiepraktijk Tuinwijk sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Psychologiepraktijk Tuinwijk deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychologiepraktijk Tuinwijk deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden. Als bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd, worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER

Psychologiepraktijk Tuinwijk geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychologiepraktijk Tuinwijk ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 8. Bewaren van gegevens

Psychologiepraktijk Tuinwijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychologiepraktijk Tuinwijk hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;

d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;

e. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9.  Wijzigingen privacy verklaring

Psychologiepraktijk Tuinwijk kan deze privacy verklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacy verklaring wordt op de website van de praktijk gepubliceerd. Het is mogelijk deze privacy verklaring regelmatig te raadplegen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

 10.  Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psychologiepraktijk Tuinwijk te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychologiepraktijk Tuinwijk door een e-mailbericht te sturen naar info@martinkeuper.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychologiepraktijk Tuinwijk persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met de praktijk door een e-mailbericht te sturen naar info@martinkeuper.nl . Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).