Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
(Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken.)

Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam praktijk: Psychologiepraktijk Tuinwijk
Naam regiebehandelaar: Martin Keuper
E-mailadres: info@martinkeuper.nl
KvK nummer: 30260212
Website: www.martinkeuper.nl
BIG-registratie: 50950789525
Overige kwalificaties: Psycholoog-NIP, practioner EMDR, hypnotherapeut NVVH
Basisopleiding: Doctoraalexamen psychologie Rijksuniversiteit Utrecht + GZ- psycholoog + Eerstelijnspsycholoog (NIP)

AGB-code praktijk: 94000159
AGB-code persoonlijk: 94000200

2. Werkzaam in de generalistische basis-ggz.

3. Aandachtsgebieden:
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht :
Individuele of partnerrelatietherapie. Client-centered. Met een eigen mix van cognitieve therapie, systemisch werk, EMDR, kortdurende oplossingsgerichte therapie, self-relations therapy en hypnose en NLP.  Door decennia-lange interesse in de plaats van religies in het leven van de mens, (niet-westerse)
filosofie en martial arts is mijn manier van werken ook daardoor aangeraakt. Wat nu mindfulness heet is vanzelfsprekend belangrijk en welkom in mijn manier van werken. Belangrijke aandachtsgebieden: traumaverwerking, behandeling van angst- en/of stemmingsstoornissen, steun bij psychosomatische klachten, begeleiding bij ernstige somatische ziekten, omgaan met verslavingen, veranderen van belemmerende overtuigingen, begeleiding van groeiprocessen in de levensloop, spiritualiteitsontwikkeling.

4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk is de volgende zorg verlenende medewerker verbonden (naam en BIG-registratie van regiebehandelaar):
A.M. Keuper – BIG register GZ-psychologen 59050789525

5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en) collegapsychologen en -psychotherapeuten en
ggz-instellingen.
Utrechtse Psychologen Coöperatie u.a.,

Huisartsencoöperatie HUS (Huisartsen Utrecht Stad)

Huisartsenpraktijk Tuinwijk,

Huisartsenpraktijk Vogelenbuurt,

Antroposofische Gezondheidscentrum Therapeuticum Utrecht,

Huisartsenpraktijk De Gaard,

Gezondheidscentrum Lombok, Gezondheidscentrum Binnenstad,

Psychiaterpraktijk GWC van den Berg,

Phoenix Opleidinge TA-NLP, Utrecht,

Instituut voor Eclectische Psychologie, Nijmegen,

Indigo, Utrecht,

Altrecht, Utrecht e.o.,

Praktijk voor Psychotherapie, Psychiatrie en Coaching Geny Visbach, Utrecht, Inge Land, Familieopstellingen, Relatietherapie en Coaching, Nijmegen www.ingeland.nl

Etc.

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest frequent samen met :
Utrechtse Psychologen Coöperatie u.a.,

Huisartsencoöperatie HUS (Huisartsen Utrecht Stad),

Huisartsenpraktijk Tuinwijk,

Huisartsenpraktijk Vogelenbuurt, Antroposofische h

Huisartsenpraktijk Therapeuticum Utrecht,

Huisartsenpraktijk De Gaard,

Gezondheidscentrum Lombok,

Gezondheidscentrum Binnenstad,

Psychiaterpraktijk GWC van den Berg,

Phoenix Opleidinge TA-NLP, Utrecht,

Instituut voor Eclectische Psychologie, Nijmegen,

Indigo, Utrecht,

Altrecht, Utrecht e.o.,

Praktijk voor Psychotherapie, Psychiatrie en Coaching Geny Visbach, Utrecht,

Inge Land, Familieopstellingen, Relatietherapie en Coaching, Nijmegen

Fysiotherapiepraktijk Fysiotherapie Unlimited. G.E.P. Kramer, klassiek acupunturist.

En anderen.

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Het betreft verwijzers, doorverwijs-adressen voor specifieke situaties, tweedelijns organisaties, etcetera. Maar ook collega’s en instituten die behulpzaam kunnen zijn in het behandel-/ontwikkelingstraject van de cliënt als ook van mijzelf.
5d. Cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Men kan altijd 24/7 een bericht inspreken op mijn antwoordapparaat. Bij vakanties is er een vervangingsregeling. In noodgevallen buiten werktijd belt u de huisarts/crisisdienst.
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Ja, welke: In geval van acute crisis overdag kan de Crisisdienst van Altrecht rechtstreeks gebeld worden. ’s Avonds en ’s nachts wordt de crisisdienst benaderd via de huisartsenpost.
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg?
Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars
7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website en in mijn praktijk. Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OVP-tarief gepubliceerd op mijn website en in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website en in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website en in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OVP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden:

Tarieven en vergoedingen in de Generalistische Basis GGZ – 2019

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie en beroepsvereniging:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
De beroepscode van mijn beroepsvereniging:
https://www.psynip.nl/beroepsethiek

9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn cliënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij

https://www.lvvp.info/over-de-lvvp/lidmaatschap/klachtenregeling-voor-clienten

9b. Mijn cliënten kunnen met klachten terecht bij :

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).
De geschillenregeling is hier te vinden:
https://www.lvvp.info/over-de-lvvp/lidmaatschap/klachtenregeling-voor-clienten

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij mevrouw Nicoline Hoog Antink.
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten.

11. Wachttijd voor intake en behandeling
Cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling op de website www.martinkeuper.nl (en kunnen deze telefonisch opvragen).

12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld :
Aanmelding per telefoon of per e-mail. Cliënt krijgt persoonlijk contact met mij, ik doe vervolgens ook de intake en de behandeling.
12b. Ik verwijs de cliënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de cliënt (zoals bij noodzaak van een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid).

13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
drs. A.M. Keuper, eerstelijnspsycholoog (NIP), GZ-psycholoog (BIG -9401) werkzaam binnen de Generalistische Basis GGZ:

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Soms is er overleg met de verwijzer (doorgaans huisarts/POHGGZ).

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de cliënt opgesteld door drs. A.M. Keuper.

14b. Het aanspreekpunt voor de cliënt tijdens de behandeling is drs. A.M. Keuper

14c. De cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling.
14d. Ik draag zorg voor goede communicatie met de cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Mijn communicatie over deze zaken doe ik voornamelijk mondeling. De algemene zaken heb ik beschreven in een praktijkinformatie document.
14e. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
In de loop van de behandeling wordt gemonitord met behulp van voortgangsbespreking, evaluatie, ROM, vragenlijsten.
14f. Ik biedt cliënten de mogelijkheid een privacyverklaring te ondertekenen zodat indien door cliënt ondertekend,  de gegevens niet hoeven worden aangeleverd aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de cliënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling.
Dit doe ik standaard aan het einde van de behandeling of van het zorgproduct. GB-GGZ zorgproducten zijn kortdurend hetgeen een vaste interval hiervoor niet rechtvaardigt.
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Ik meet de tevredenheid van mijn cliënten met behulp van de vragenlijst CQi-GGZ-VZ-AMB bij beëindiging van de behandeling.
Nederlandse Versie) aan het einde van het behandeltraject.
15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen.
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de cliënt hiertegen bezwaar maakt.
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de cliënt hier bezwaar tegen maakt.
16. Omgang met cliëntgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals.
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle).
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar, DIS of SBG.

III. Ondertekening
Naam: A.M. Keuper
Plaats: Utrecht
Datum: 20 september 2016 (bijgewerkt tot 3 januari 2018)
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld.